Poskytnutí informace k YUNUS EMRE POWER PLANT

Poskytnutí informací podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

K Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále v textu jen „společnost“ nebo „EGAP“) obdržela 4. 11. 2020 jako „Dodatečné dotazy k dokumentu č.j. 868332/2020-6 ze dne 2.11.2020“:

Dodatečný dotaz k odpovědi na bod 3 žádosti:
Posuzuje ČEB a EGAP ESIA hodnocení k veškerým transakcím? Může nastat situace, že se ČEB či EGAP spolehne na tvrzení svého obchodního partnera, že dokument existuje, a neposuzuje jej? Společnost EGAP ve své odpovědi neuvedla jednoznačně, zda a jak posuzuje EIA/ESIA.

Součástí dokumentu „ Autorizace posudku o vlivu vývozu YUNUS EMRE POWER PLANT na životní prostředí v zemi konečného určení – Turecko“ z října 2009 je vyhodnocení přijatelnosti vlivu projektu na životní prostředí. Pro každou složku životního prostředí bylo dáno doporučení s tím, že v době tvorby dokumentu hodnocení všech doporučení bylo „podmíněně vyhovuje“. Jedná se o doporučení níže vyjmenované:

  1. Půda: realizovat v posudku navržená opatření; minimalizovat trvalé zábory půdy.
  2. Voda: v závislosti na úrovni celoročního průtoku korytem řeky Buk, navrhnout způsob vypouštění odpadních vod, např. vsakovacími objekty.
  3. Ovzduší: aktualizovat rozptylovou studii, která do výpočtu zahrne současnou úroveň znečištění na lokalitě. Vzhledem k tomu, že je navržena technologie spalování uhlí, je nutno studii rozšířit o těžké kovy, zejména toxikologicky významné (As, Cd, Hg, Ni, Zn).
  4. Hluk a vibrace: V případě potřeby eliminovat nadlimitní hodnoty naměřené v bodě G8 – doporučujeme řešení navržené v EIA posudku doplnit formou návrhu opatření.
  5. Obyvatelstvo: pro objektivní hodnocení zdravotních rizik použít například metodiku US EPA, jako vstup použít aktualizovanou rozptylovou studii.

Studie uvádí, že „ Při splnění výše uvedených podmínek a doporučení je výstavba Yunus Emre Power Plant, včetně všech souvisejících staveb a zařízení z hlediska vlivu na životní prostředí přijatelná.“

Žádáme o informaci, případně zaslání doplňujících dokumentů dokazujících, zda a jakým způsobem bylo před realizací stavby těchto výše zmíněných 5 podmíněných podmínek splněno.
K tomuto společnost poskytuje následující informace:
Jak žadatel uvádí, vychází z informace, kterou mu společnost již poskytla - „Autorizace posudku o vlivu vývozu YUNUS EMRE POWER PLANT na životní prostředí v zemi konečného určení - Turecko“.

Obecně platí, že po té, kdy je společnost oslovena bankou vývozce se žádostí o pojištění exportního úvěru, provede zjištění o vlivu na životní prostředí na základě expertního posudku.

Před realizací dotčené stavby byl proto vyhotoven posudek, který má žadatel k dispozici. Pokud bylo v dané fázi formulováno určité doporučení jako „podmíněně vyhovuje“, tak s ohledem na skutečnost, že k posuzování (v říjnu 2009) došlo právě před realizací stavby.