Základní informace

 1. Název

  Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

 2. Důvod a způsob založení

  Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále jen „Společnost“ nebo „EGAP“) byla založena 10. 2. 1992 uzavřením zakladatelské smlouvy v souladu s usnesením vlády ČSFR č. 721/1991 o programu na podporu exportu a byla zapsána do obchodního rejstříku 1. 6. 1992. Hlavní činností Společnosti je pojišťování úvěrových rizik se státní podporou na základě zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Jediným akcionářem je stát, který akcionářská práva vykonává prostřednictvím Ministerstva financí ČR.

 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení

  Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
  Vodičkova 34/701
  111 21 Praha 1 - Nové město

  IČ 45279314
  DIČ CZ45279314

  tel.: +420 222 841 111
  fax: +420 222 844 000

  tel.: +420 222 841 111
  fax: +420 222 844 000

  podatelna: podatelna@egap.cz
  ID DS: nqkd2ia

  Úřední hodiny
  Po - pá: 09: 00 - 15:30

  www.egap.cz

  Kontakty na jednotlivé organizační útvary

 5. Platby

  Případné platby lze poukázat na účet č. 2103011/0710 (Česká národní banka).

 6. Dokumenty
 7. Žádosti o informace

  Podávání žádostí o poskytnutí informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („zákon o svobodném přístupu k informacím“).

  Žádost o poskytnutí informace lze podat:

  EGAP požaduje úhradu nákladů spojených s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu a zasláním informace žadateli. Výše těchto úhrad se řídí Sazebníkem úhrad za poskytování informací.

  Výši úhrady, kterou je Společnost oprávněna žádat, bude sdělena žadateli po přijetí žádosti o poskytnutí informace. Podrobnější informace naleznete v oddílu Sazebníku úhrad za poskytování informací.

  • osobně v sídle Společnosti
  • písemně na adrese sídla Společnosti
  • e-mailem na adrese podatelna@egap.cz
  • prostřednictvím datové schránky: nqkd2ia
 8. Opravné prostředky

  Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle ust. § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k představenstvu EGAP prostřednictvím Odboru PR a marketingu EGAP.

  Lhůta pro rozhodnutí o odvolání je 15 dnů ode dne doručení odvolání. Lhůtu nelze prodloužit.

  Žadatel může podle ust. § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, a to písemně nebo ústně. Stížnost se podává u Odboru PR a komunikace EGAP ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

 9. Nejdůležitější předpisy

  Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž EGAP jedná:

  • zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

  Viz kapitola „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“ ve výroční zprávě Společnosti.