Poskytnutí informace k Adularya

Poskytnutí informací podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

K Vaší žádosti o poskytnutí informací (dále v kurzívě) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále v textu jen „společnost“) obdržela 10. 9. 2020:

 1. Bod 1a žádosti: Adularya je vlastněna společností Adularya Enerji Elektrik?
  K tomuto společnost poskytuje následující informace:
  Vlastníkem elektrárny Adularya je společnost Adularya Enerji Elektrik, Üretimi ve Madencilik A.S.
   
 2. Bod 1b žádosti: Adularya - proběhly 3 neúspěšné tendry?
  K tomuto společnost poskytuje následující informace:
  Proběhly 3 tendry.
   
 3. Bod 2a žádosti: Jakým způsobem přistupuje z hlediska řízení a diverzifikace rizik EGAP k úvěrům, které poskytuje ČEB?
  K tomuto společnost poskytuje následující informace:
  Je-li financující bankou ČEB (kdy pod zkratkou společnost rozumí Českou exportní banku, a.s.), postupuje společnost stejně jako u jiných financujících bank.
   
 4. Bod 2c žádosti: Jaká opatření k zamezení opakování neúspěchu problémové transakce "Adularya" zavedl EGAP?
  K tomuto společnost poskytuje následující informace:
  Obdobné případy (a nejen tyto) vyžadují z dnešního hlediska jiné postupy komplexního posuzování rizik pro zajištění solventnosti pojišťovny. Souhrnné informace jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti, zejména https://www.egap.cz/cs/egap-podle-solvency-ii.
   
 5. Bod 2d žádosti: Posuzuje EGAP ESIA hodnocení k veškerým transakcím? Může nastat situace, že se EGAP spolehne na tvrzení svého obchodního partnera, že dokument existuje, a neposuzuje jej?
  K tomuto společnost poskytuje následující informace:
  EGAP aktuálně postupuje podle pravidel v dubnu 2016 revidovaného Doporučení OECD o společných přístupech pro oficiálně podporované vývozní úvěry a environmentální a sociální due diligence. Hodnocení podléhají všechny případy, u nichž vývozce žádá o pojištění úvěru se státní podporou se splatností delší než dva roky. Odpovědnost za mj. ekologickou a sociální nezávadnost projektu spočívá vždy na hlavním dodavateli; proto, pokud je český vývozce v postavení subdodavatele, postačí předložení posudku vypracovaného pro hlavního dodavatele. Hodnocení EIA / ESIA se tak promítá do schvalování pojištění dotčených obchodních případů a ujednání s osobami participujícími na vývozu. EGAP vždy shromažďuje veškeré podklady pro posouzení v rozsahu uvedených pravidel.