Poskytnutí informace k YUNUS EMRE POWER PLANT

Poskytnutí informací podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

K Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále v textu jen „společnost“) obdržela 3. 12. 2020

„Požadujeme dodatečnou odpověď k dokumentu č.j. 868332/2020-8 ze dne 19. 11. 2020, kde společnost EGAP odpověděla na náš původní dotaz v Příloze 1 takto:

Jak žadatel uvádí, vychází z informace, kterou mu společnost již poskytla - „Autorizace posudku o vlivu vývozu YUNUS EMRE POWER PLANT na životní prostředí v zemi konečného určení - Turecko".
Obecně platí, že po té, kdy je společnost oslovena bankou vývozce se žádostí o pojištění exportního úvěru, provede zjištění o vlivu na životní prostředí na základě expertního posudku.

Před realizací dotčené stavby byl proto vyhotoven posudek, který má žadatel k dispozici. Pokud bylo v dané fázi formulováno určité doporučení jako „podmíněně vyhovuje“, tak s ohledem na skutečnost, že k posuzování (v říjnu 2009) došlo právě před realizací stavby.

Tato reakce neobsahuje odpověď na dotaz, zda a jakým způsobem byla podmíněně vyhovující doporučení uvedená v dokumentu Autorizace posudku o vlivu vývozu YUNUS EMRE POWER PLANT na životní prostředí v zemi konečného určení - Turecko" před realizací stavby splněna. Žádáme odpověď na tuto otázku.

Příloha 1

Původní dotaz CDE:
Posuzuje ČEB a EGAP ESIA hodnocení k veškerým transakcím? Může nastat situace, že se ČEB či EGAP spolehne na tvrzení svého obchodního partnera, že dokument existuje, a neposuzuje jej? Společnost EGAP ve své odpovědi neuvedla jednoznačně, zda a jak posuzuje EIA/ESIA.
Součástí dokumentu „ Autorizace posudku o vlivu vývozu YUNUS EMRE POWER PLANT na životní prostředí v zemi konečného určení – Turecko“ z října 2009 je vyhodnocení přijatelnosti vlivu projektu na životní prostředí. Pro každou složku životního prostředí bylo dáno doporučení s tím, že v době tvorby dokumentu hodnocení všech doporučení bylo „podmíněně vyhovuje“. Jedná se o doporučení níže vyjmenované:
Půda: realizovat v posudku navržená opatření; minimalizovat trvalé zábory půdy
Studie dále uvádí, že „ Při splnění výše uvedených podmínek a doporučení je výstavba Yunus Emre Power Plant, včetně všech souvisejících staveb a zařízení z hlediska vlivu na životní prostředí přijatelná.“ Žádáme o informaci, zda a jakým způsobem byly před realizací stavby tyto podmínky splněny.“

společnost poskytuje následující informace:

Příloha č. 1 - černobílá fotografie - zobrazuje plochu zemského povrchu určenou k realizaci stavby.

Příloha č. 2 - barevná fotografie - zobrazuje plochu zemského povrchu po dokončení plášťového vymezení stavby, a tedy zábor půdy v rozsahu předpokladů před zahájením realizace.