Poskytnutí informace k pozici ČR ve vyjednávání Coal-Fired Electricity Generation Sector Understanding (CFSU)

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále jen „EGAP“) obdržela 23. 6. 2020 žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („informační zákon“) a  podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

EGAP poskytla informace podle informačního zákona dne 8. 7. 2020.

Žadatel žádá o poskytnutí následujících informací
Žádáme o informaci a případné zaslání relevantních dokumentů týkajících se pozice České republiky ve vyjednávání Coal-Fired Electricity Generation Sector Understanding (CFSU) probíhajícího na půdě OECD.
Rovněž tímto žádáme o objasnění této pozice České republiky v kontextu vlivu na životní prostředí.

Odpověď EGAP
Formulace postoje za Českou republiku vychází z dlouhodobého přístupu odpovědných ministerstev při respektování všech souvisejících procedurálních náležitostí. Stávající postoj za Českou republiku reflektuje potřebu snížení klimatických a environmentálních dopadů vyplývajících z oficiálně podpořeného financování a pojišťování vývozu technologií spadajících pod působnost Coal-Fired Electricity Generation Sector Understanding (CFSU). To je jedním z důvodů, proč je podporováno zachování této sektorové dohody, která přináší jasná omezení v oficiálně podpořeném financování a pojišťování exportu technologií využívajících pro výrobu elektrické energie uhelné palivo. Avšak samotné vyjednávání o revizi CFSU na půdě OECD se nachází na samém začátku.